Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende paina's van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtinen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. Wallecan Tuinmachines BV is mits zijn blijvende inspannin voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door Wallecan Tuinmachines BV. Wallecan Tuinmachines BV haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van Wallecan Tuinmachines BV.

Wallecan Tuinmachines BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico's die eigen zijn aan financiële diensten.
Wallecan Tuinmachines BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die geleden zou worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links. Evenmin kan Wallecan Tuinmachines BV aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website.
Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Wallecan Tuinmachines BV is in al haar onderdelen, de naam en het logo van Wallecan Tuinmachines BV inbegrepen beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wallecan Tuinmachines BV zijn reproducties niet toegelaten.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht het contactformulier. Het Belgische recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.wallecan-tuinmachines.be. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Wallecan Tuinmachines BV, m.n. de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken. Voor verder vragen i.v.m. deze disclaime kunt U steeds terecht via het contactformulier.